Go to Top

Descoberta una possible nova diana terapèutica contra el càncer de colon

Font imatge: Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Investigadors del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) descobreixen una nova proteïna de gran valor com a possible marcador de creixement del tumor en càncer colorectal i com a diana terapèutica

Un equip del CIBBIM-Nanomedicine (Molecular Biology and Biochemistry Research Center for Nanomedicine) del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha trobat que una proteïna anomenada condensina, amb un paper fonamental en la divisió cel·lular, té una elevada activitat en el càncer colorectal, ajudant a què la cèl·lula tumoral pugui dividir-se ràpidament. La inhibició d’aquesta proteïna duu a la mort de les cèl·lules tumorals. Per tant, l’aplicació d’aquesta recerca es centra en les seves propietats com a possible marcador de creixement del tumor i alhora com a diana terapèutica en càncer colorectal.

Aquesta proteïna ja té una patent transferida per a les seves propietats com a marcador de proliferació cel·lular tumoral i com a diana terapèutica.

L’estudi, publicat a la revista Journal of Biology and Chemistry, ha descrit que aquesta proteïna està directament regulada per la via Wnt, principal via molecular implicada en càncer colorectal. Els resultats de l’estudi també expliquen com aquesta via Wnt augmenta l’expressió de les condensines, proteïnes amb un paper important en la condensació cromosòmica, com indica el seu nom, i imprescindibles per a la ràpida divisió de la cèl·lula tumoral. “El paper d’aquestes proteïnes també s’ha comprovat de manera inversa en models animals, és a dir, s’han bloquejat aquestes condensines i s’ha vist que la seva inhibició conduïa a una mort cel·lular tumoral ràpida”, explica el Dr. Simó Schwartz Jr, director del CIBBIM-Nanomedicine.

Podeu llegir més informació a la Nota de premsa completa

Conèixer el servei de Gabinet de premsa per al sector Salut de Galènia

El CIBBIM-Nanomedicine : http://www.cibbim.eu/

Share Button