Go to Top

Consultes a Internet sobre Càncer

La recerca d’informació sobre salut és una de les accions més habituals realitzades pels usuaris d’Internet. Molts d’aquests usuaris esperen resoldre els seus dubtes a través dels motors de cerca més populars en lloc d’acudir a les fonts d’informació de referència en salut. Encara que, de manera tradicional, la principal font d’informació per a pacients amb càncer hagi estat l’equip mèdic que els tracta, actualment els pacients i els seus familiars confien cada cop més en Internet, però aquesta font d’informació, de vegades, pot ser confusa i poc fiable.

Segons l’informe “Els ciutadans davant l’e-Sanitat. Opinions i expectatives dels ciutadans sobre l’ús i l’aplicació de les TIC en l’àmbit sanitari”, el 42,4%  de 5000 entrevistats afirma buscar informació sobre prevenció de malalties i cura de la salut com campanyes de vacunació i prevenció del càncer. El terme “càncer” es troba entre els deu primers termes per volum d’al·lusions. En les recerques relacionades amb símptomes generals s’observa com el major interès de les recerques es centra, en primer lloc, en símptomes relacionats amb embaràs seguit per símptomes de càncer.

A causa de l’augment de la prevalença del càncer a la societat, tota notícia relacionada amb avenços optimistes en la seva investigació tindrà  la seva corresponent difusió en els principals mitjans de comunicació i també en xarxes socials. En aquest sentit, l’ Informe Quiral 2011  va realitzar una anàlisi de la comunicació social del càncer a través dels mitjans de comunicació, tant tradicionals (premsa, ràdio i televisió) com internet. En un context social en què la prevalença del càncer ha augmentat, inevitablement, és un dels temes de salut més tractats en els mass-media.

El món de la recerca en càncer també mostra interès en el paper que està prenent Internet. En l’estudi “Patterns of Information-Seeking for Cancer on the Internet: An Analysis of Real World Data” es van avaluar els patrons de recerca a Internet per entendre les necessitats d’informació dels pacients de càncer i els seus familiars, així com per discernir els seus estats psicològics subjacents. Durant 3 mesos es van avaluar 232.681 usuaris anònims que van iniciar consultes específiques de càncer a Yahoo, i es van seleccionar aquells usuaris amb un alt nivell d’interès en aquest tema. Els usuaris que buscaven informació sobre tumors malignes agressius presentaven curts períodes de recerca, que se centrava en la malaltia i en la informació relacionada amb el tractament. Els usuaris que buscaven informació respecte a tumors més indolents ho feien durant períodes més llargs, alternant els temes de recerca i mostrant interès per grups de suport.

Aquest estudi afirma que les primeres fases de recerca d’informació sobre càncer segueixen un patró específic. Les àrees d’interès sobre la malaltia depenen i varien entre els usuaris. Però aquests patrons de recerca poden ser utilitzats pels propis investigadors i els sites mèdics per adaptar la informació a les necessitats dels pacients i els seus familiars.

En aquesta mateixa línia, recentment s’ha publicat un estudi al Journal of Oncology Practice titulat “Screening for Pancreatic Adenocarcinoma Using Signals From web motor de Logs: Feasibility Study and Results“. L’estudi, realitzat per científics de Microsoft Research, va trobar que els patrons de consultes rastrejades van poder predir l’aparició de futures consultes que suggerien un diagnòstic d’adenocarcinoma de pàncrees. Els investigadors afirmen que van poder identificar d’un 5% a un 15% dels casos, amb taxes molt baixes de falsos positius (0,00001 a 0,0001).

Share Button