Go to Top

L’ASPB ja té la seva radiografia de la Barcelona de 2016

Un any més, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat el seu Informe de Salut, una eina amb la qual analitza l’estat de salut de la població en el marc dels determinants de l’entorn socioeconòmic i físic de la ciutat. Des de fa més de 30 anys, l’ASPB s’encarrega de monitoritzar totes aquestes variables perquè es pugui disposar de dades objectives que ajudin a avaluar les polítiques de salut i a implementar noves mesures de cara al futur.

Es tracta d’un treball col·lectiu amb informació de molts indicadors de salut, i en l’edició d’aquest any destaca la incorporació de dades sobre contaminació acústica, així com la vigilància de la pobresa com un factor que afecta directament l’estat de salut de la ciutadania.

Des de fa 14 anys, Galènia col·labora amb l’ASPB tant en la preparació de l’informe com en la presentació dels resultats al ple de l’Ajuntament. A més, l’ASPB ha confiat en la nostra agència per a la reformulació de l’informe en funció de les noves necessitats i per dotar de personalitat pròpia cada document. La versió en paper ja està disponible per a la distribució.

Esperança de vida i causes de mortalitat

Entre les dades que s’han recollit en aquest informe, es destaca que s’ha produït una lleu reducció de les desigualtats entre els barris més rics i més pobres pel que fa a l’esperança de vida, encara que continua havent-hi una bretxa de 6,4 anys entre els homes i d’1,6 anys en les dones. A part d’això, les xifres es mantenen molt similars a les del darrer informe. Així, els homes han passat de tenir una esperança de vida de 80,5 anys a 80,8, mentre que en les dones es produeix un lleuger descens, de 86,7 a 86,6.

A l’informe també es destaca com continua la tendència de reducció en la major part de causes de mortalitat prematura. L’única excepció és el càncer de pulmó en dones, que s’incrementa. També en l’informe es destaca com s’han incrementat les lesions greus per accident de treball i les causades per col·lisions de trànsit.

Pel que fa a malalties infeccioses, s’ha observat com la tuberculosi s’ha reduït i s’ha aconseguit mantenir la incidència per infecció del VIH. Però en canvi, altres infeccions de transmissió sexual com són la gonorrea o la sífilis s’han incrementat. En aquest sentit, des de l’ASPB no tenen clar si aquest augment és per causa d’una millora en les mesures de control i vigilància o bé si hi ha un increment real, però és un apartat al qual cal prestar atenció.

Millora insuficient de les condicions socioeconòmiques

Després de diversos anys de patir les conseqüències de la crisi econòmica, a l’informe que aquest any presenta l’ASPB es destaca una lleu millora en alguns dels indicadors, com el descens en els nivells d’atur. Però malgrat això, encara s’hi destaca que una part important de la ciutadania pateix tant pel que fa a pobresa material com energètica.

Així, les xifres de l’informe destaquen com fins a un 9% de les llars de la ciutat viuen en una situació de pobresa material severa, que es concentra sobretot a les llars de classe no qualificada, que suposa un 27,4%, mentre que a les classes més benestants és de l’1,2%. També es reflecteix que fins a un 10,6% de les llars de Barcelona pateix pobresa energètica. En aquest cas, un 23,4% és entre les classes més desfavorides, respecte d’un 4,8% en les més benestants.

La contaminació

Un altre dels apartats al qual es presta molta atenció en l’elaboració de l’informe és el de les condicions de l’entorn, en què s’avalua la contaminació aèria, de l’aigua i, com a novetat d’aquest any, l’acústica. És en aquest últim apartat on es destaca que la meitat de la població pateix nivells de soroll alts, una percepció que s’incrementa significativament en dos barris de la ciutat: l’Eixample i Ciutat Vella.

Així, segons l’enquesta feta per a l’obtenció de les dades, fins a un 47,8% de la població de Barcelona declara que hi ha molt soroll als seus barris. Als barris esmentats de Eixample i Ciutat Vella, les xifres arriben a ser de set de cada deu veïns que es queixen pel soroll.

No han estat gaire millors les dades obtingudes pel que fa a la contaminació de l’aire. D’aquesta manera, un 68% de la població de Barcelona va estar exposada a nivells superiors als establerts per als òxids de nitrogen NO2, tant pel que fa als valors límit de la Unió Europea com de l’OMS.

En definitiva, l’informe és una bona radiografia de l’estat de salut dels ciutadans de Barcelona, que permet que des de l’ASPB es dugui a terme una millor intervenció i planificació en el conjunt de polítiques de la ciutat. És una eina per reflexionar sobre com evolucionen els indicadors relacionats amb la salut i que permet estar al cas de possibles problemàtiques noves.

Share Button