Go to Top

ASPB Memòria de l’activitat de Recerca 2003-2004

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és la institució que vetlla per la vigilància de la salut de Barcelona, la seva ciutadania i els seus visitants. L’ASPB va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta cada any els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat.

L’ASPB desenvolupa essencialment activitats de salut pública mitjançant una gran interacció amb els serveis assistencials, com és el cas, per exemple, de la vigilància epidemiològica. Dins del Sistema Nacional de Salut, l’ASPB interacciona amb els serveis de salut pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb el Servei Català de la Salut, especialment a través del Consorci Sanitari de Barcelona al qual està adscrita, i també amb els seus serveis centrals. També treballa de manera conjunta amb les autoritats sanitàries estatals.

L’ASPB tenia múltiples informes monogràfics de la seva activitat i d’una memòria de gestió, però no disposava d’una memòria que resumís la seva activitat científica, excel·lent i de referència en el sector de la salut pública. Per aquesta raó va encarregar a Galènia la realització d’una memòria científica.

L’any anterior l’ASPB havia encarregat a Galènia una memòria científica que va recollir per primera vegada en la història de l’ASPB la seva activitat científica (vegeu l’enllaç a la Memòria de l’Activitat de Recerca, 1997-2002). Sobre la base del document anterior, l’ASPB va encarregar la continuació de la memòria científica per als anys 2003-2004. En aquesta ocasió es va treballar sobre el disseny de continguts del document anterior.

Es va estructurar tot el material, es van redactar els continguts i es va dur a terme tot el procés de co-coordinació amb la direcció del centre, revisió de continguts, galerades i seguiment del procés fins a la impressió del document.

Galènia també es va coordinar amb la direcció del centre i amb l’empresa que va gestionar el disseny gràfic, la maquetació i impressió del document per dur a terme, a més de la direcció del projecte, la conceptualització del mateix.

Ambdós projectes es van centrar en la confecció d’una base de dades de les publicacions, que va permetre que l’ASPB incorporés, a partir d’aquell moment, la seva activitat científica i les seves publicacions anuals a altres memòries i documents.

 

Memòria de l’Activitat de Recerca, 2003-2004

Institució: Agència de Salut Pública de Barcelona
Període: 2005